Gebruiksvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, kunnen gebruikers van de website www.orak.pro de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het maken van en het toezicht op de website:


1 - Eigenaar :

ORAK SAS - 15, avenue de Norvège, 91140 Villebon-sur-Yvette, RCS 503 110 835 Évry - FR04 503 110 835

Website ontwerp: Akrolab5 rue des allumettes, 13090 Aix en Provence
Winkel Party: AppDrag LTD, 66 Fitzwilliam Square, Dublin 2, D02 AT27, IE
Verantwoordelijke publicatie: Orakcontact@orak.fr
Gastheer : OVH SAS, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix.

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon.

 

2 - Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Gebruik van de site www.orak.pro houdt de volledige aanvaarding in van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de website www.orak.pro wordt aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. www.orak.pro kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal www.orak.pro trachten om de gebruikers op voorhand te informeren over de data en uren van de interventie.

De website www.orak.pro wordt regelmatig bijgewerkt door ORAK. Zo kunnen ook de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd; ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

 

3 - Beschrijving van geleverde diensten.

De website www.orak.pro is bedoeld om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. ORAK streeft ernaar om de informatie op de website www.orak.pro zo nauwkeurig mogelijk aan te bieden. ORAK kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit haar fout is of die van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.orak.pro wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.orak.pro niet volledig. Er kunnen wijzigingen zijn aangebracht sinds de informatie online is gezet.

 

4 - Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van WordPress-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur met een up-to-date browser van de laatste generatie.

 

5 - Intellectueel eigendom en namaak.

ORAK is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ORAK.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

 

6 - Beperking van aansprakelijkheid.

ORAK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de ORAK site, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties aangegeven in punt 4, of als gevolg van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

ORAK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de website. www.orak.pro

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor gebruikers. ORAK behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die in dit gebied is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. In voorkomend geval behoudt ORAK zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

 

7 - Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site www.orak.pro kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.orak.pro en andere partners, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt ORAK persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker uitsluitend ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden door de website www.orak.pro. Gebruikers verstrekken deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer ze deze zelf invoeren. Gebruikers van de website www.orak.pro worden er vervolgens van op de hoogte gesteld of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.orak.pro wordt zonder toestemming van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van ORAK en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper toestaan, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. www.orak.pro

De site is geregistreerd bij de CNIL onder nummer: TO BE COMPLETED.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

8 - Hyperlinks en cookies.

De website www.orak.pro bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van ORAK zijn opgesteld. ORAK is echter niet in staat om de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid in dit opzicht.

Bladeren op de site www.orak.pro website kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om latere bezoeken aan de site te vergemakkelijken en om bezoekersaantallen te meten.

Als u de installatie van een cookie weigert, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. Gebruikers kunnen hun computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd:

In Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Klik op OK om te bevestigen.

 

9 - Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.orak.pro is onderworpen aan het Franse recht. Uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Frankrijk zijn bevoegd.

 

10 - De belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

 

11 - Woordenlijst.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).