Verkoopvoorwaarden

Versie geldig op 8 april 2024

ARTIKEL 1 - DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

ORAK is gespecialiseerd in het onderhoud en de renovatie van tapijten voor professionals. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd "AV") zijn van toepassing op alle verkopen door ORAK van nieuwe of tweedehands tapijttegels (hergebruikt en opgeknapt) en elk ander product (hierna genoemd het "Product") en andere aanverwante diensten die op de website van https://orak.pro (hierna genoemd de "Website") worden aangeboden aan professionele klanten (hierna genoemd de "Klant"). De acceptatie van de AV op dit platform wordt gematerialiseerd door een vakje dat moet worden aangevinkt bij het bestellen. De met ORAK gesloten overeenkomst bestaat uitsluitend uit de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vermeld in de door ORAK opgestelde bestel- of offerteopgave (hierna te noemen "de overeenkomst"). Elke andersluidende voorwaarde van de Opdrachtgever zal derhalve, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegenstelbaar zijn aan ORAK, ongeacht het tijdstip waarop deze ter kennis van haar is gebracht.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE VERKOPER - KLANTENSERVICE

ORAK is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 117.717,3, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 15 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Evry onder nummer 503 110 835 (hierna "ORAK"). Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van ORAK:

Per e-mail naar het volgende adres contact@orak.fr
Per telefoon naar 01 60 92 42 99

ARTIKEL 3 - EEN PERSOONLIJKE ACCOUNT AANMAKEN

Om een bestelling te plaatsen op de Site, moet de Klant eerst een persoonlijke Account aanmaken (hierna te noemen de "Persoonlijke Account").

3.1 - Aanmaakprocedure: Om een persoonlijke Account aan te maken, moet de Klant de Site bezoeken en de verplichte velden van het registratieformulier invullen. Elke Klant kan slechts één profiel aanmaken voor zijn persoonlijke Account.

3.2. - Beheer van identifiers: De identifiers, login en wachtwoord, die toegang geven tot de persoonlijke Account worden door de Klant gekozen, rekening houdend met de beschikbaarheid van identifiers die al door andere Klanten zijn aangemaakt. Deze identifiers zijn strikt persoonlijk en moeten door de Klant geheim worden gehouden. In geval van verlies of diefstal van zijn identifiers of van ongeoorloofd gebruik van zijn Persoonlijke Account, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om contact op te nemen met ORAK zodat zij hem nieuwe identifiers kan verstrekken.

3.3 - Activering van de persoonlijke Account: Door de aanmaak van zijn persoonlijke Account te valideren :

 • Erkent de informatie te hebben kunnen controleren en indien nodig te hebben kunnen wijzigen;
 • Garandeert dat hij juiste, actuele en volledige informatie heeft verstrekt over zijn identiteit en contactgegevens.

3.4 - Bijwerken van de Persoonlijke Account: De Klant verplicht zich om regelmatig al zijn persoonlijke informatie in zijn Persoonlijke Account bij te werken om de juistheid ervan te handhaven.

ARTIKEL 4 - PRODUCTINFORMATIE

4.1 - Beschrijving van de Producten
De essentiële kenmerken van de Producten worden aan de Klant voorgesteld op de Site. De Klant kan echter vragen stellen over de kenmerken van een Product door een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@orak.fr of rechtstreeks via het formulier op de website.

ORAK stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de grafische weergave van de Producten op de Site zo getrouw mogelijk is aan de Producten. De weergave van kleuren kan echter verschillen afhankelijk van het scherm. Gezien de digitale voorstelling van de Producten op het internet, is het mogelijk dat de perceptie van de Klant van de fotografische voorstelling van de Producten niet exact overeenstemt met het Product zelf, wat de Klant aanvaardt en erkent. ORAK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verschil in de perceptie van de Klant van vormen en kleuren tussen de gepresenteerde foto's of afbeeldingen en de Producten.

Bovendien vestigt ORAK, in geval van een tweede bestelling van een identiek Product (zelfde kleur), de aandacht van de Klant op het feit dat de kleurweergave zeer lichtjes kan verschillen. In dit opzicht heeft de Klant niet het recht om annulering van de verkoop en terugbetaling te vragen in geval van kleurverschillen. Zonder een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek voorafgaand aan de bestelling, heeft de Klant niet het recht om annulering van de verkoop en terugbetaling te vragen in geval van een verschil in kleur.

In geval van twijfel wordt de Klant sterk aangeraden om monsters te bestellen. Monsters en levering zijn dan voor rekening van de Klant.

In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het bestelde Product aan zijn behoeften voldoet. Elke bestelling die onder de onderstaande voorwaarden wordt gevalideerd, is definitief.

Monsters:
De Klant kan monsters bestellen van tapijtstroken/tegels.

Levering door UPS of Colissimo.

Voor monsters van hergebruikte tegels wordt een vergoeding gevraagd (€5/tegel), waarbij de verzend- en verpakkingskosten voor rekening van de klant zijn: €15,95 voor 1 tot 4 monsters, dan €21,95 voor 5 tot 8 monsters.

In het geval van een bestelling na verzending van monsters worden de leveringskosten van de monsters aan de Klant gecrediteerd in de vorm van een kortingscode die bij ontvangst van de monsters wordt gegeven. Kortingscodes voor monsters zijn niet cumuleerbaar.

Monsters kunnen niet worden geretourneerd, geruild of gerestitueerd.

4.2 - Productbeschikbaarheid 

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze op de Site worden geadverteerd en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Voor hergebruikte tegels is het Product in beperkte hoeveelheden beschikbaar. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om de juiste hoeveelheid te bestellen. Het Product kan als nieuwe tegel worden aanbevolen als het Product nog beschikbaar is bij de fabrikant.

Indien een Product niet beschikbaar is, zal ORAK de Klant hiervan op de hoogte brengen en ofwel de bestelling annuleren ofwel een latere leveringsdatum voorstellen. De Klant zal, in voorkomend geval, de betaalde bedragen met betrekking tot de geannuleerde bestelling uiterlijk binnen dertig dagen na de datum van annulering van de bestelling terugbetaald krijgen.

ARTIKEL 5 - INFORMATIE OVER DIENSTEN

De diensten die ORAK aanbiedt worden beschreven op de Site.

Voor elke dienst die niet bij de aankoop van Producten is inbegrepen, moet een persoonlijke offerte worden opgesteld met een beschrijving van de dienst, de benodigde tijd, de prijs en de betalingsvoorwaarden. Op diensten kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn die bij de offerte zijn gevoegd.

Het door de Klant meegedeelde aantal m² zal door ORAK gecontroleerd worden en indien nodig aangepast worden op het einde van de dienst indien het verschil groter is dan 5%. Indien het verschil minder dan 5% bedraagt, zal een creditnota worden opgesteld. Deze aanpassing houdt geen rekening met het valpercentage dat nodig is voor de installatie en dat varieert naargelang het type product en de mate van indeling van de te bekleden ruimte.

De Klant zal door ORAK gecontacteerd worden om de datum en het tijdstip van de interventie te bevestigen. Deze elementen worden met de Klant overeengekomen. De Klant moet de toegang tot de ORAK teams toestaan. In geval van afwezigheid zal de Klant een forfaitaire vergoeding worden gefactureerd voor het uitstel van de dienst volgens de geldende tarieven van ORAK.

ARTIKEL 6 - PRIJZEN

6.1 - Prijzen: De prijzen worden op de Site vermeld wanneer de bestelling wordt geplaatst. In alle gevallen worden de prijzen uitgedrukt in euro, exclusief belasting, leveringskosten en eventuele opslagkosten wanneer de levering wordt uitgesteld. Het totale door de Klant verschuldigde bedrag, inclusief levering, opslag en alle andere kosten in verband met de bestelling, wordt vermeld op de bevestigingspagina van de bestelling. Elke wijziging van het BTW- of ecotakstarief zal van toepassing zijn op het moment dat de bestelling door ORAK wordt gefactureerd.

6.2 - Leveringskosten: De leveringskosten worden berekend op basis van het gewicht en de afmetingen van het pakket, de plaats van levering en de vervoerder. De toegepaste leveringskosten worden aangegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en voordat de bestelling definitief wordt geregistreerd. De leveringskosten worden vermeld in de rubriek "leveringskosten". ORAK behoudt zich het recht voor om de vervoerder te kiezen en garandeert de correcte levering van de goederen. De Klant verbindt zich ertoe alle informatie te verstrekken die nodig is voor de levering. In geval van wijziging van het leveringsadres na verzending van de goederen, behoudt ORAK zich het recht voor om de klant te factureren voor de gemaakte kosten.

6.3 - Teruggave van palletdozen : De bij de Producten geleverde palletdozen worden door ORAK afgehaald volgens de met ORAK overeengekomen modaliteiten. Indien de Klant de palletdozen te laat terugstuurt of indien deze onvolledig of beschadigd zijn, kunnen bijkomende kosten en/of boetes aan de Klant gefactureerd worden in overeenstemming met de geldende prijslijst van ORAK.

6.4 - Offerteprijzen: voor elke dienst waarvan de prijs niet op de Site wordt vermeld, kan op verzoek van de Klant een gepersonaliseerde offerte worden opgesteld.

ARTIKEL 7 - BESTELLEN

Door de bestelling te valideren, verklaart de Klant uitdrukkelijk dat hij de GCS zonder beperking of voorbehoud aanvaardt.

Voordat ze hun bestelling bevestigen, kunnen klanten de details van hun voorgestelde bestelling controleren en eventuele fouten corrigeren.

Zodra de bestelling is gevalideerd, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

Na validatie van de bestelling door de Klant, bevestigt ORAK de bestelling per e-mail. Indien een Product niet beschikbaar is, zal ORAK de Klant hiervan op de hoogte brengen en ofwel de bestelling annuleren ofwel een latere leveringsdatum of een gelijkwaardig product aanbieden. Bovendien behoudt ORAK zich het recht voor om elke bestelling of elke levering te weigeren of te annuleren in geval van :

 • Bestaande geschillen met de Klant,
 • Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de Klant,
 • Weigering van bankorganisaties om betaling per bankkaart toe te staan,
 • Niet-betaling of gedeeltelijke betaling.

ARTIKEL 8 - BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 - Betalingsdatum : 

Voor bestellingen tot €10.000 exclusief btw: De volledige prijs moet worden betaald op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en de bestelling wordt pas gevalideerd nadat deze AV zijn geaccepteerd en de prijs is betaald.

Voor bestellingen van meer dan €10.000 exclusief btw of met een leverdatum van D+30: er wordt binnen 24-48 uur contact opgenomen met de Klant door een verkoopvertegenwoordiger voor het betreffende gebied voordat de bestelling wordt gevalideerd. De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:

 • 30% van het totale bedrag van de bestelling, inclusief btw, wanneer de Klant de bestelling en de AVTG valideert.
 • Het saldo is verschuldigd op de datum van verzending van de Producten of 30 dagen na ontvangst, afhankelijk van het openstaande saldo van de Klant.

8.2 - Wijze van betaling : 

Klanten betalen hun aankopen als volgt:

Betaling met creditcard, :

Alleen de volgende creditcards worden geaccepteerd: Visa, Maestro, American Express. De Klant moet het kaartnummer, de vervaldatum, de naam van de kaarthouder en het visuele cryptogram direct in de daarvoor bestemde ruimte vermelden. Het bedrag van de bestelling wordt gedebiteerd wanneer ORAK de bestelling bevestigt.

De overdracht van uw persoonlijke informatie en uw bankgegevens is volledig beveiligd door het STRIPE-systeem, dat een beveiligingssysteem gebruikt voor de overdracht van uw betalingsgegevens om een hoog niveau van veiligheid voor uw transacties te garanderen.

Of via automatische incasso (online):

Door te kiezen voor online domiciliëring, wordt de Klant automatisch doorverwezen naar de STRIPE domiciliëringspagina. Zodra de betaling is gevalideerd, kan de Klant zijn bestelling op de Site afronden.

Of via bankoverschrijving (offline) :

Indien de Klant kiest voor betaling via overschrijving, zal ORAK na validatie van de bestelling een e-mail naar de Klant sturen om de bankgegevens van de Klant door te geven.

Of per cheque:

Als betaling per cheque plaatsvindt, moet deze zijn uitgegeven door een bank in Frankrijk.

8.3 - Facturatie: ORAK zal de Klant na elke betaling elektronisch een pro-formafactuur sturen of ter beschikking stellen. De Klant stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in om facturen elektronisch te ontvangen. De definitieve factuur wordt verstuurd op het moment van verzending.

8.4 - Laattijdige betaling: In geval van laattijdige betaling mag ORAK alle lopende bestellingen van de Klant opschorten, zonder voorafgaande verwittiging en zonder vergoeding aan de Klant. Elke opschorting van betaling of schuldvergelijking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ORAK geldt als wanbetaling. Elke som die niet betaald werd op de vervaldag die bij de bestelling werd overeengekomen, leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de toepassing van volgende sancties vanaf de dag die volgt op de vervaldag:

 • Boetes voor te late betaling, berekend op basis van drie keer de wettelijke rente, worden toegepast op het uitstaande bedrag inclusief btw,
 • En een forfaitaire boete van €40 voor inningskosten, onverminderd alle andere rechten van ORAK, en in het bijzonder het recht om de Overeenkomst op voorhand te beëindigen ten nadele van de Klant.

In geval van niet-betaling binnen de 15 dagen na de ingebrekestelling door ORAK aan de Klant, is bovendien bij wijze van strafbeding een bedrag verschuldigd dat overeenstemt met 10% van het bedrag inclusief belastingen van voornoemde factuur. Alle bankkosten, gerechtskosten en honoraria voor de invordering van de schuld zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.

ARTIKEL 9 - LEVERING VAN PRODUCTEN

9.1 - Plaats van levering: De Producten kunnen worden geleverd in Frankrijk, Corsica of Monaco. Wanneer de bestelling wordt verzonden, wordt een e-mail ter bevestiging van de verzending naar de Klant gestuurd. De door de Klant bestelde Producten worden geleverd op het adres en op de wijze die bij de bestelling zijn opgegeven. De Klant verbindt zich ertoe alle informatie te verstrekken die nodig is voor de levering. Indien de straat niet toegankelijk is voor vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton of 3,5 ton, zullen de kosten voor de levering per bestelwagen of kleine vrachtwagen aan de Klant worden gefactureerd. ORAK vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat de leveringen gebeuren aan de voet van het gebouw. In geval van speciale vereisten moet de Klant contact opnemen met ORAK om een bijkomende offerte op te stellen.

9.2 - Levertijd: De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk aan de Klant meegedeeld voordat de bestelling wordt gevalideerd. De levertijd wordt gespecificeerd wanneer de bestelling wordt geplaatst. Deze leveringstermijn kan echter veranderen, met name in geval van overmacht, een daad van God, een vertraging in de levering door een leverancier van ORAK of een moeilijkheid in verband met douaneformaliteiten in geval van invoer van de Producten. In dit geval brengt ORAK de Klant zo snel mogelijk op de hoogte van de nieuwe voorzienbare leveringstermijn, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding of boete ten voordele van de Klant. In het geval van een wijziging van datum vanwege de Klant, blijven de leveringskosten ongewijzigd indien we binnen de lopende maand blijven. In het geval van een extra maand, zal de Klant gefactureerd worden voor extra opslagkosten.

9.3 - Leveringsvoorwaarden : 

 • Keuze van de vervoerder: ORAK behoudt zich het recht voor om de vervoerder (onafhankelijke vervoerder) te kiezen en garandeert de correcte levering van de goederen. Indien de Klant de levering van het Product aan een andere dan de door ORAK gekozen vervoerder wenst toe te vertrouwen, gaat het risico van verlies of beschadiging van het goed op de Klant over bij de overhandiging van het goed aan de vervoerder. ORAK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het transport van het Product door de door de Klant gekozen vervoerder.
 • Leveringsdatum: de leveringsdatum en het leveringstijdstip worden door de vervoerder aan de Klant meegedeeld. In het geval dat de Klant niet aanwezig is op de datum en binnen het tijdsbestek aangegeven door de vervoerder, kan ORAK de kosten gemaakt met de vervoerder om de Producten naar de Klant te vervoeren, evenals de kosten om ze terug te brengen naar haar magazijnen in Frankrijk, opnieuw factureren aan de Klant.

ARTIKEL 10 - ONTVANGST

10.1 - Producten bij ontvangst controleren : 

De Klant moet controleren of de producten overeenstemmen met de bestelling en of er geen zichtbare gebreken zijn (ontbrekende of beschadigde producten, geopende verpakkingen, enz. De woorden "onder voorbehoud van uitpakken", "beschadigd in intacte verpakking" of een andere opmerking op de verpakking hebben geen juridische waarde en geven de Klant geen recht op verhaal tegen de vervoerder.

 

Waarschuwing! Een correct uitziende verpakking kan schokken verbergen. Weiger het pakket in geval van schade of breuk.

Als je toch besluit om het pakket te accepteren, moet je een gedetailleerde beschrijving van de schade op de transportbon schrijven en een kopie van de transportbon bewaren. Dit is nodig voor een eventuele vergoeding of omruiling.

Laat je niet intimideren door de chauffeur! 

 

10.2 - Klachten aan de vervoerder: de Klant moet ook elke klacht precies op de leveringsbon van de vervoerder vermelden en zijn voorbehoud aan de vervoerder bevestigen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, binnen 3 werkdagen na ontvangst, met een kopie die tegelijkertijd naar ORAK wordt gestuurd per post of per e-mail naar het volgende adres: contact@orak.fr.

10.3 - Klachten bij ORAK : 

Voorwaarden: onverminderd de maatregelen die ten aanzien van de vervoerder moeten worden genomen, moeten klachten over zichtbare gebreken of de niet-overeenstemming van het geleverde product met het bestelde product, die niet aan het vervoer te wijten zijn, binnen 3 werkdagen na ontvangst van de Producten per post of per e-mail aan ORAK worden gericht op het volgende adres: contact@orak.fr.

Te leveren bewijs: het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle bewijs te leveren van de realiteit van de vastgestelde gebreken of tekorten; hiertoe moet de Klant bij de klachtenbrief de leveringsbon voegen alsook één of meerdere foto's van de geleverde producten zodat ORAK over de nodige informatie beschikt om de klacht te behandelen;

Niet-conforme Producten: indien na inspectie een zichtbaar gebrek of tekort wordt vastgesteld door ORAK en hieraan kan worden toegeschreven, heeft ORAK de keuze om ofwel de Klant terug te betalen voor de niet-conforme Producten, ofwel de niet-conforme Producten te vervangen, op kosten van ORAK; geen enkel Product mag door de Klant worden teruggestuurd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming (per post of e-mail) van ORAK. Tijdens de voorbereiding van elk van onze bestellingen wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Het aantal sterren dat bij de aankoop van het product wordt aangegeven, geeft het verschil in kwaliteit aan tussen een product met 5 sterren en een product met 3 sterren. Details van de sterren hier

10.4 - Aanvaarding zonder voorbehoud: ongeacht of de Klant de Producten heeft geïnspecteerd of niet, worden de Producten geacht te zijn aanvaard zonder enig voorbehoud geformuleerd onder de hierboven vermelde voorwaarden; aanvaarding zonder voorbehoud van de door de Klant bestelde producten dekt elk zichtbaar gebrek en/of tekort.

ARTIKEL 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De bestelde Producten blijven eigendom van ORAK tot de volledige betaling door ORAK is ontvangen. In geval van een betalingsincident verbindt de Klant zich ertoe de ontvangen Producten op eerste verzoek aan ORAK terug te bezorgen. Anderzijds, op de effectieve datum van inbezitname van de Producten, worden de risico's (in het bijzonder van verlies, diefstal of bederf) met betrekking tot de geleverde Producten gedragen door de Klant.

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de uitvoering van zijn verplichtingen wordt vertraagd, beperkt of onmogelijk gemaakt door het optreden van een geval van overmacht zoals gedefinieerd in het nieuwe artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk: "elke gebeurtenis buiten de controle van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij het sluiten van het contract en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, verhindert de nakoming van zijn verplichting door de schuldenaar". De partijen aanvaarden als gevallen van overmacht, zonder dat deze opsomming limitatief is, de volgende gebeurtenissen, op voorwaarde dat ze de kenmerken hebben die worden vermeld in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek: een staking, de blokkering van transportmiddelen of leveringen, de onderbreking van telecommunicatienetwerken, en in het bijzonder alle netwerken die toegankelijk zijn via het internet, of moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de partijen, gezondheidsomstandigheden (zoals : een epidemie), brand, een natuurlijke gebeurtenis (zoals: aardbeving, storm, overstroming, bliksem), burgeroorlog of buitenlandse oorlog, rellen of volksbewegingen, aanvallen, hacking of computeraanvallen, alle overheidsmaatregelen die de uitvoering van de verplichtingen verhinderen (hierna "Overmacht".)

De Partij die getroffen wordt door de Overmacht brengt de andere Partij op de hoogte binnen vijf (5) werkdagen volgend op de datum waarop zij zich bewust wordt van de Overmacht. De Partijen komen dan overeen onder welke voorwaarden de uitvoering van het Contract zal worden voortgezet.

Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, :

 • Als de belemmering tijdelijk is, wordt de nakoming van de verplichting opgeschort, tenzij de daaruit voortvloeiende vertraging de beëindiging van het Contract rechtvaardigt.
 • Als de belemmering definitief is, wordt het Contract van rechtswege ontbonden en zijn de Partijen bevrijd van hun verplichtingen onder de voorwaarden van artikelen 1351 en 1351-1 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

De Klant erkent en aanvaardt dat, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van ORAK, overmacht niet tot gevolg mag hebben dat betalingen van welke aard ook die door de Klant aan ORAK verschuldigd zijn, worden uitgesteld of opgeschort.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID

13.1 - ORAK aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, met betrekking tot de gevolgen van het niet naleven van de door ORAK gegeven instructies en/of de instructies voor installatie, montage, onderhoud en/of gebruik van de Producten.

13.2 - In het algemeen is ORAK niet aansprakelijk wanneer de slechte uitvoering of niet-nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst te wijten is aan de Klant, of aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van een derde partij bij de overeenkomst, of aan een geval van Overmacht.

13.3 - ORAK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of onvoorzienbare schade geleden door de Klant die kan voortvloeien uit of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst en de gevolgen ervan. Indirecte schade omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van inkomsten of winst, verlies van kansen, commerciële schade, de kosten voor het verkrijgen van een vervangend product, dienst of technologie, de gevolgen van klachten of vorderingen van derden tegen de Klant.

13.4 - In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van ORAK bij de uitvoering van de Overeenkomst ontstaat, moet de Klant ORAK onmiddellijk op de hoogte brengen. In elk geval, behalve in geval van grove nalatigheid, opzettelijke fout of fraude, is de totale aansprakelijkheid van ORAK beperkt, alle gebeurtenissen samengenomen, tot een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van het bedrag gefactureerd voor de betrokken bestelling of voor de lopende contractuele periode in geval van een overeenkomst met opeenvolgende prestaties. In elk geval verbindt de Klant er zich toe, zowel voor zichzelf als voor zijn verzekeraars, afstand te doen van elk verhaal tegen ORAK dat verder gaat dan de waarborgen die zijn opgenomen in het verzekeringscertificaat van zijn maatschappij.

13.5 - In geval van een incident of van eender welke moeilijkheid die voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst, verbindt de Klant zich ertoe om, rekening houdend met de omstandigheden, de gepaste maatregelen te treffen om de lokalen en personen te beveiligen en de schade te beperken. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, is ORAK vrijgesteld van de vergoeding van de schade die de Klant had kunnen vermijden, zelfs indien de aansprakelijkheid van de dienstverlener in twijfel kan worden getrokken.

ARTIKEL 14 - BEËINDIGING

In geval van niet-nakoming door een van de Partijen van een van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract, met name in geval van niet-betaling op de overeengekomen vervaldag, kan de andere Partij het Contract van rechtswege beëindigen na het versturen van een ingebrekestelling, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, om deze niet-nakoming te verhelpen binnen een termijn van maximaal vijftien (15) kalenderdagen.

In overeenstemming met Artikel 1225 van het Franse Burgerlijk Wetboek, moet de ingebrekestelling de voorwaarden van deze clausule specificeren. De opzegging zal worden meegedeeld per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per buitengerechtelijk document, en zal van kracht worden na ontvangst van deze kennisgeving ten nadele van de in gebreke blijvende Partij, onverminderd alle andere rechten en acties.

ARTIKEL 15 - PERSOONSGEGEVENS

De gevraagde persoonlijke gegevens zijn nodig om de bestelling te verwerken. U erkent en aanvaardt dat de bestelling niet kan worden verwerkt als deze informatie onvolledig, verouderd of onjuist is.

Op grond van de RGPD en de artikelen 38 tot en met 40 van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, hebt u het recht op toegang, rectificatie, beperking, bezwaar, verwijdering en overdracht van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om algemene of bijzondere richtlijnen te formuleren met betrekking tot het bewaren, verwijderen en doorgeven van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden in overeenstemming met artikel 40 II van de wet 78-17 van 6 januari 1978.

Hiertoe kunt u wijzigingen aanbrengen door naar uw Account te gaan als u er een hebt aangemaakt. U kunt ook elk verzoek vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs per post of per e-mail naar ORAK sturen op het volgende adres: contact@orak.fr.

ARTIKEL 16 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, zowel visueel als audio, met inbegrip van de naam, het logo, afbeeldingen, onderliggende technologie, evenals alle ondersteuning die door ORAK wordt geleverd, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, handelsmerk of octrooi. Ze zijn het exclusieve eigendom van ORAK of haar content providers. Elke reproductie, representatie of hergebruik, geheel of gedeeltelijk, op welk medium dan ook is verboden. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder met zich mee kan brengen.

Het is verboden om systematisch delen van de inhoud van de ORAK website te extraheren en/of te hergebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. In het bijzonder is het verboden om een data-extractierobot of een ander gelijkaardig hulpmiddel voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken om (één of meerdere keren) een substantieel deel van de ORAK Site te extraheren of te hergebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen eigen databases creëren en/of publiceren die substantiële delen (bijv. prijzen en productlijsten) van de ORAK Site bevatten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ORAK.

ARTIKEL 17 - ORAK-NIEUWSBRIEF

Door het daartoe voorziene vakje aan te kruisen of door uitdrukkelijk zijn akkoord hiermee te geven, stemt de Klant ermee in dat ORAK hem met een regelmatige en redelijke frequentie een nieuwsbrief (informatiebrief) toestuurt die informatie kan bevatten met betrekking tot de activiteit van ORAK.
Wanneer de Klant het daartoe voorziene vakje aanvinkt, stemt hij in met het ontvangen van commerciële aanbiedingen van ORAK voor Producten, Diensten en Verbruiksgoederen gelijkaardig aan deze voorgesteld op de Site.
De Klant heeft de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de nieuwsbrief door te klikken op de link die hiervoor voorzien is in elk van de nieuwsbrieven van ORAK.

ARTIKEL 18 - GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien een of meer bepalingen van de AVV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, voorschrift of na een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte behouden.

ARTIKEL 19- BEWIJSOVEREENKOMST

Naast de wettelijke bepalingen die de bewijskracht van elektronische geschriften erkennen, erkent de Klant de geldigheid en bewijskracht van e-mails, SMS-berichten en digitale kennisgevingen en opnames door ORAK.

ARTIKEL 20 - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

HET CONTRACT WORDT BEHEERST DOOR EN IS ONDERWORPEN AAN HET FRANSE RECHT.

INDIEN DE KLANT EEN HANDELAAR IS, ZAL ELK GESCHIL, VAN WELKE AARD DAN OOK, IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE, DE GELDIGHEID EN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST GESLOTEN MET ORAK, ZELFS IN HET GEVAL VAN EEN VORDERING IN GARANTIE OF MEERDERE VERWEERDERS, ONDER DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VALLEN VAN DE BEVOEGDE RECHTBANK IN DE PLAATS VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN ORAK.